EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270
מערכות תיעוד הבנייה נוצרו על מנת לקשר בין כוונות ומפרטי העיצוב לבין קבלנים, אנשי תכנון, מהנדסים, יצרנים וספקים. מערכות אלו כוללות שרטוטים מפורטים בהם יכולים להשתמש קבלנים, בנאים וספקים, כל זאת על מנת לקבוע את העלות בפועל של התכנון והבנייה.

צוות העיצוב שלנו מצויד בידע, ניסיון ויצירתיות, וכמו כן במגמות האופנה והטכנולוגיה החדישות ביותר, על מנת  לספק את העבודה הרצויה. אנו שואפים וחותרים לכך ששירותינו החדשניים, המדויקים והאמינים ישפרו ויוסיפו ערך לפרויקטים של הלקוחות שלנו.

אנו מבינים את חשיבות תיעוד הבנייה, בשל השימושים השונים, סוגי המבנים, סוגי קירות ועקרונות הבנייה הבינלאומיים המקובלים. אנחנו מכירים את הטרמינולוגיה הנהוגה במסמכי מינהל ובנייה בארצות רבות. אנו מסתמכים על משאבים זמינים, כגון אינטרנט וספרות מקצועית, על מנת להשיג גישה לעקרונות הבנייה הבינלאומית ומידע אודות מוצרים.AutoCAD אדריכלות מאפשרת ומעודדת כל אחד מחברי הצוות ללמוד ולשאוף ליותר.