EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270
מודל הבנייה הווירטואלי עוקב אחר תהליך הבנייה כולו. הוא משמש אמצעי לשילוב בין שלבים שונים של תכנון, בנייה ויישום. מודל זה מסייע ליצור רישומים הנדרשים לשם מתן המלצות והרשאות. הדבר מאפשר גם תקשורת וחילופי מידע בין חברות המעורבות בבנייה, והכל לשם תפקוד והוצאה לפועל מוצלחת של פרויקטים ותוכניות .

היתרונות הם רבים:
  • ידע מדויק של עלויות ולוחות זמנים
  • מניעת התנגשות בין גורמי הבנייה השונים באמצעות הדמיה
  • איכות מצוינת ונדרשים פחות שינויים
  • יכולת לבצע שינויים במהירות גבוהה

היתרונות של בנייה ווירטואלית ישימים גם עבור מתקנים קיימים, על ידי שימוש במודלים "as-built